Algemene Voorwaarden Ik Ben Tamara

Je weet wel, de kleine lettertjes die je waarschijnlijk niet leest, maar die toch erg belangrijk zijn. Lees dus toch maar even door.

Artikel 1. Definities

 1. Ik ben Tamara is een eenmanszaak, gevestigd in Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63808773. Ik ben ook wel bekend onder de handelsnaam Creative Alignment.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 3. a) Creative Alignment (opdrachtnemer) levert producten, zoals boeken en kaartendecks
 4. b) Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die met Creative Alignment een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
 5. c) Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die bij Creative Alignment een product koopt
 6. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is tevens de Privacy Verklaring van Creative Alignment van toepassing.
 7. Consument/Koper gaat er mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeengekomen met Creative Alignment.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werkzaamheden waarbij voor de uitvoering door Creative Alignment derden worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele door Consument/Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 6. Creative Alignment behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.

Artikel 3. Bestellingen

 1. Alle opdrachten aan Creative Alignment of aan een van de medewerkers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Creative Alignment. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 2. Op de website van Creative Alignment kunnen fysieke producten op afstand overeengekomen of gekocht worden. De website is gericht op zowel natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, als rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf. Bij deze laatste groep dient er een bedrijfsnaam ingevuld te worden bij het aangaan van de overeenkomst op afstand.
 3. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de Consument het recht deze koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product. De consument dient van deze ontbinding binnen 14 dagen melding te maken bij Creative Alignment, waarna het product op kosten van de Consument binnen 14 dagen retour gezonden dient te worden aan Creative Alignment. Deze ontbindingsmogelijkheid bestaat niet voor Kopers. Zie hiervoor ook ons retourbeleid.
 4. Creative Alignment staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover het een met een Consument op afstand gesloten overeenkomst betreft. Deze conformiteitsgarantie is niet van toepassing op overeenkomst met Kopers of derden anders dan Consumenten.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument/Koper aan Creative Alignment kenbaar heeft gemaakt.
 6. Creative Alignment zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen leveren, tenzij een langer leveringstermijn is afgesproken. Fysieke producten worden geleverd door PostNL of DHL en kunnen daardoor alleen geleverd worden op dinsdag tot en met zaterdag. Creative Alignment doet geen uitspraken over de dag van levering, alleen over de datum van verzending. Zie hiervoor ook de verzendinformatie.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de Koper vanaf het moment van verzending en overdracht van het product aan PostNL of gaat over op de Consument vanaf het moment van bezorging bij de Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Creative Alignment bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 Artikel 4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Creative Alignment aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Is dit niet het geval, dan wordt de order geannuleerd. 
 2. In geval van wanbetaling heeft Creative Alignment behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. Alle op of via de website getoonde werken van intellectuele eigendom, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Creative Alignment worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, is Creative Alignment gerechtigd haar schade te verhalen op de Consument/Koper.

Artikel 6. Klachten & Vragen

 1. Klachten dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij Creative Alignment. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal Creative Alignment hierop reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 2. Heeft je vragen met betrekking tot jouw bestelling, dan kun je altijd contact met ons opnemen op de volgende wijzen:

Telefonisch: +31 (0)640948948

Schriftelijk per post: Gerard Terborchstraat 45, 7606VX, Almelo (geen bezoekadres)

Schriftelijk per e-mail: mail@ikbentamara.nl

Artikel 7. Bijzondere bepalingen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Consument/Koper en Creative Alignment is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie waar Creative Alignment gevestigd is.

13 oktober 2023 – Ik Ben Tamara

error: Deze content is beschermd!